Taxonomy: f. Hexamitidae
Animal: Giardia intestinalis (epidemiology) 05 24.jpg
Sites: Gut
Comment:
Giardia intestinalis transmission.

First Picture | Previous Picture | Next Picture | Last Picture