Taxonomy: f. Hexamitidae
Animal: Giardia intestinalis (epidemiology) 06 19.jpg
Sites: Gut
Comment:
Giardia intestinalis (epidemiology)

First Picture | Previous Picture | Next Picture | Last Picture