Taxonomy: f. Hexamitidae
Animal: Giardia intestinalis (epidemiology) 06 20.jpg
Sites: Gut
Comment:
Prevention of waterborne Giardia intestinalis

First Picture | Previous Picture | Next Picture | Last Picture