Taxonomy: f. Hexamitidae
Animal: Giardia intestinalis (epidemiology) 14 12.jpg
Sites: Gut
Comment:
Giardia intestinalis outbreak in USA 1965-66.

First Picture | Previous Picture | Next Picture | Last Picture