Taxonomy: f. Hexamitidae
Animal: Giardia intestinalis (epidemiology) 5 15.jpg
Sites: Gut
Comment:
Giardia intestinalis - life cycle

First Picture | Previous Picture | Next Picture | Last Picture