Taxonomy: f. Hexamitidae
Animal: Giardia intestinalis (pathology) 11 02.jpg
Sites: Gut
Comment:
Failure to thrive syndrome in giardiasis.

First Picture | Previous Picture | Next Picture | Last Picture